| | فارسی العربیه English |
دانشگاه امام صادق علیه السلام<
معاونت‌هاي دانشگاه<
اداره‌کل طرح و برنامه
دانشکده‌ها و بخش‌ها<
مرکز تحقيقات <
واحد خواهران
اداره‌کل روابط عمومي و بين‌المللي<
دفتر امور هيات علمي و اساتيد
کتابخانه و مرکز اطلاع‌رساني 
کتابخانه ديجيتال 
دکتر کاووس سیدامامی
تحصيلات

 دکتراي جامعه شناسي از دانشگاه اُرگان در آمريکا                            1370
فوق ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه اُرگان در آمريکا                     1367
فوق ليسانس امور بين المللي از دانشگاه اوهايو در آمريکا                  1355
ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه اوهايو در آمريکا                          1354

سوابق استخدامي و همکاري با مؤسسات آموزشي و پژوهشي

آثار

کتاب‌ها
• روش‌هاي مصاحبه براي پژوهش‌هاي سياسي. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1394.
• انفاق و کمک‌هاي بين‌المللي: رفتارهاي حمايت‌گرانه در سياست خارجي (گردآورنده)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1394.
• اخلاق و محيط‌زيست: رهيافتي اسلامي (گردآورنده)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.
• پژوهش درعلوم سياسي: رويکردهاي اثبات‌گرا، تفسيري، و انتقادي (تأليف) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي اجتماعي و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1386، چاپ دوم 1387، چاپ سوم 1391.
• تحقيق در رسانه هاي جمعي ( ترجمه ) ، تهران : سروش ، 1384 .
• اسلام در اروپا : سياست هاي دين و امت، (ترجمه)، تهران : انتشارات باز ، 1380 .
• عصرتبليغات، (ترجمه)، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول 1379، چاپ دوم 1380، چاپ سوم 1383 ، چاپ چهارم 1384، چاپ پنجم 1387، چاپ ششم 1389، چاپ هفتم 1390، چاپ هشتم 1394.
• ديدگاه هايي درباره دگرگوني اجتماعي، (ترجمه)، مرکز نشر دانشگاهي ، 1373 .
• دانشنامه بين‌المللي ارتباطات (جلد اول)، به ويراستاري ولفگانگ دنزباخ، (ترجمه مشترک)، ويراستاران ترجمه فارسي: حسن بشير و مسعود کوثري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
مقاله‌ها
• "سياست‌گذاري تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران: چشم‌انداز، اهداف و سياست‌هاي پيشنهادي،" مشترک با حميد هوشنگي، فصلنامه مطالعات ملي، سال 17، ش 2 (تابستان 1395).
• "دلايل مشارکت در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري: مطالعه موردي انتخابات شهر خوي،" مشترک با رامين مددلو، جستارهاي سياسي معاصر، سال 6، ش 3 (پاييز 1394).

• "Relevance of Philosophy to Democracy: Comments on Intellectual Debates on Democracy in Iran," Islamic Perspective, Vol. 12 (Winter 2014)
• "شناسايي آينده‌هاي ممکن پيش روي اسلام‌گرايي با استفاده از روش تحليل ريخت‌شناسي،" مشترک با ايمان رکوعي، رهيافت انقلاب اسلامي، سال 8، ش 26 (بهار 1393).
• "جنبش‌هاي ضدسيستمي والرستين: اميدي براي يک آينده‌ي بهتر؟" در انجمن جامعه‌شناسي ايران، ايمانوئل والرشتاين: علوم اجتماعي و بحران ساختاري نظام جهاني. (اسفند 1392).
• "گوناگوني فرهنگي و ضرورت پاسداري از آن،" مطالعات فرهنگ- ارتباطات. سال 13، ش مسلسل 52 (زمستان 1391).
• "نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهاي سياسي در ايجاد اعتماد سياسي: بررسي پيمايشي دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران،" مشترک با رضا منتظري مقدم، پژوهشنامه علوم سياسي،     سال 7، ش 4 (پاييز 1391).
• "هويت ايراني در گفتار جوانان،" مجله جامعه‌شناسي ايران، دوره دوازدهم، ش 1 و 2 (بهار و تابستان 1390).
• "زمينه‌هاي رشد اسلام‌هراسي ساختمند در بريتانيا،" مشترک با سيدمحمد مهدي حسيني فائق، دانش سياسي، سال 7، ش 2 (پاييز و زمستان 1390).
• "جامعه‌شناسي دين،" در اصغر افتخاري (تدوين)، سياست، دين، فرهنگ. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.
• "جاي خالي پژوهش‌هاي تجربي در ايران." پژوهشنامه علوم سياسي. سال 5، ش 2 (بهار 1389).
• "جوانان و مشارکت در انتخابات" در کتاب جوانان و توسعه: درآمدي بر نسبت جوانان و توسعه پايدار (مجموعه مقالات). تهران: سازمان ملي جوانان و مرکز تحقيقات ميان‌رشته‌اي علوم انساني و اسلامي دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.
• "کشورهاي چند مليتي اتحاديه اروپا و سياست چندفرهنگ‌گرايي" در کتاب اتحاديه اروپا :هويت، امنيت و سياست (مجموعه مقالات). به اهتمام سيد عبدالعلي قوام و داوود کياني، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1389.
• "عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات رياست جمهوري و مجلس: مطالعه موردي شهر تهران" (مشترک با دکتر عبدالمطلب عبداله).   پژوهشنامه علوم سياسي. سال 4، ش 4 (پاييز 1388).
• "تلويزيون و انتخابات رياست جمهوري در ايران." پژوهش‌هاي ارتباطي،" سال 16، ش 1 (پياپي 57) (بهار 1388).
•  “Youth, Politics, and Media Habits in Iran”                  
در کتاب      Mehdi Semati (ed.)Media, Culture, and Society in Iran: Living with Globalization and the Islamic State, London and New York: Routledge,  2008. 
• "انقلاب اسلامي ايران، تحول در ارزش‌هاي سياسي و کارآمدي مفهوم فرهنگ سياسي در جامعه‌شناسي سياسي ايران." در کتاب گفتارهايي درباره انقلاب اسلامي ايران، به کوشش دکتر جلال درخشه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.
• "پارادوکس‌هاي آموزش روش‌شناسي در علم سياست." دانش سياسي. سال 4، ش 1 (بهار و تابستان 1387).
• "ادراک گروه‌هاي قومي از تصاوير رسانه اي خود." تحقيقات فرهنگي. سال 1 ، ش 4 (زمستان 1387).
ي "هويت‌هاي قومي از کجا بر مي‌خيزند: مروري بر نظريه‌هاي اصلي،" خط اول. سال 2، شماره 7 (زمستان 1387).
• "مشارکت سياسي دانشجويان: ارزيابي برخي از پيش‌بيني‌کننده‌هاي مشارکت سياسي." پژوهشنامه علوم سياسي. سال 2، ش 6 (بهار 1386).
• "قوميت از منظر سياستهاي هويت،" دانش سياسي، سال دوم، شماره دوم، (بهار و تابستان 1385 ).
• "جهاني شدن پنتکاستاليسم و پيامدهاي سياسي آن." اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال 20، شماره 7 و 8 (فروردين و ارديبهشت 1385) .
• "گوناگوني روش‌شناختي در علوم اجتماعي و ضرورت عنايت به آن در طراحي و ارزيابي پروژه‌هاي پژوهشي،" اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال 20 ، شماره 5 و6 (بهمن و اسفند 1384) .
• "سهم دانشگاه در دگرگوني جامعه،" فرهنگ عمومي، شماره 42 ، سال 1384 .
• " کارگردانان دولت بوش چه گونه مي‌انديشند " ،  دانش سياسي، جلد1 ، شماره 1، (بهار و تابستان 1384 ) .
• " يکپارچگي ملي و رشد هويت هاي قومي" ، فصلنامه مطالعات راهبردي، جلد 1 ، شماره 1 ( بهار 1377 ) .
• " ملي گرايي قومي: در جست وجوي درک بيشتر" ، فصلنامه مطالعات خاورميانه، جلد4 ، شماره 2 و 3 ( تابستان و پاييز 1376 ) .
• " نگاهي به جامعه شناسي دين " ، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، جلد1 ، شماره 4 ، (تابستان 1376 ) .
• " فرهنگ و يکپارچگي جوامع ملي" سياست خارجي، جلد 8 ، شماره 4 ، ( زمستان 1374 ) .
• " روش هاي تاريخي_تطبيقي در آثار اسکاچپل و تيلي " ، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) ، جلد 1 ، شماره 1 ، ( پاييز 1374 ) .

طرح هاي پژوهشي

• "نظرسنجي از شهروندان تهراني درباره آلودگي هوا،" معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق‌(ع)، تير 1390.
• "مهمترين موضوعات انتخاباتي و ويژگي‌هاي مطلوب کانديداها در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از ديد شهروندان تهراني،" براي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، فروردين 1388.
• "نظرسنجي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ميان دانشجويان دانشگاه هاي تهران." براي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اسفند 1386.
• "قوميت و هويت در دانشگاه: پيماش دانشجويان کرد و آذري دانشگاه هاي تهران." براي معاونت پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، 1386.
• "ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سياسي جوانان."  براي سازمان ملي جوانان  .1386
• "سنجش اشکال وسطوح مشارکت سياسي جوانان" براي سازمان ملي جوانان، بهار1384 .
• " نحوه استفاده دانشجويان از رسانه هاي جمعي براي دريافت اخبارسياسي " براي سازمان ملي جوانان ، تابستان 1384 .
• پژوهش گروهي پروژه مشترک سازمان محيط زيست، بانک جهاني و دفتر عمران ملل متحد 1372 با عنوان:
.Sustainable Development Education and Public Awareness

ساير موارد

• "The Lion and the Gazelle," (book review) Iranian Studies 35, 4 (Fall 2002).
• مقاله برآمده از مصاحبه " نقش ادبيات در شکل گيري هويت ملي " در کتاب گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران . تهران : مؤسسه مطالعات ملي ، پاييز 1383 .
• مقاله برآمده از مصاحبه " خشونت و هويت سازي " در کالبدشکافي خشونت . به اهتمام مسعود سفيري، تهران: نشرني ، 1379 .
‌ "قرارداد طبيعي و توسعه در قرن بيست و يکم،" (ترجمه) از ژروم بنده در کتاب آينده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدي طباطبايي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
• "آينده‌ي تنوع زيستي،" (ترجمه) از توماس اُديامبو در کتاب آينده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدي طباطبايي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
• "محيط زيست و توسعه در گذار به دهه‌ي 2020،" (ترجمه) از مصطفي تولبا در کتاب آينده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدي طباطبايي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
• "در دفاع از يک قرارداد فرهنگي،" (ترجمه) از آلن تورن در کتاب آينده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدي طباطبايي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
• ""آينده‌ي تکثرگرايي فرهنگي چيست؟" (ترجمه) از هله بژي در کتاب آينده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدي طباطبايي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
• "فرهنگ در قرن بيست و يکم: مشابه‌سازي يا دورگه سازي؟" (ترجمه)  از ادواردو پورته‌يا   در کتاب آينده ارزش‌ها، به کوشش دکتر محمدرضا احمدي طباطبايي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
• معرفي کتاب "اسلام جهاني شده: جست و جو براي يک امت نو." رهيافت انقلاب اسلامي (خط اول)، سال 3، ش 11 (زمستان 1388).
• طراحي، مشاوره، و مشارکت دراجراي پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه بازارپژوهي بازارنگر از سال  1374.
عضويت در انجمن هاي تخصصي
انجمن جامعه شناسي ايران
انجمن علوم سياسي ايران
انجمن ايراني روابط بين‌الملل
انجمن مطالعات جهان
انجمن جامعه‌شناسي سياسي

  14867

ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir